Tisk článku

Vyjádření města Neratovice k oznámení záměru PECeN Neratovice podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor výkonu státní správy I 

Vršovická 65 100 10 Praha 10 

Č. j.: MZP|2023|211|2095 

Sp. zn.: ZN|MZP|2022|500|308 

V Neratovicích dne 20. 11. 2023 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) dne 17. 10. 2023 zveřejnilo přepracovanou a doplněnou dokumentaci záměru “Průmyslové Energetické Centrum Neratovice (PECeN)“, číslo záměru OV1263 na životní prostředí. 

Současně MŽP vyzvalo město Neratovice jako dotčený samosprávný celek ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona EIA k zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu (OVSS I, Vršovická 65, 100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. 

Středočeský kraj zveřejnil tuto dokumentaci dne 18. 10. 2023. 

Město Neratovice proto ve stanovené lhůtě do 20. 11. 2023 zasílá k záměru následující vyjádření. 

Vyjádření města Neratovice k oznámení záměru PECeN Neratovice podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

1. Dopravní zatížení v průběhu přípravy záměru, výstavby a samotného provozu zařízení PECeN 

Dokument Vypořádání připomínek z vyjádření k dokumentaci EIA obsahuje v bodě 1.1. tabulku vypracovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, jež vypočítává intenzity na dotčených silnicích I/9, II/101 i napojovacích silnicích. Tabulka, která byla sestavena na základě sčítání dopravy z roku 2020, však v postupném navyšování intenzit až do roku 2030 nezohledňuje změnu zákonů souvisejících s odpadovým hospodářstvím, které povedou k navýšení nákladní dopravy, zejména na komunikacích I/9 a II/101. 

Lze důvodně předpokládat, že právě po těchto komunikacích bude nad rámec původního propočtu a kvalifikovaného předpokladu svážen odpad, který již nebude možno skládkovat, do zařízení PECeN nebo ZEVO Mělník. Dopravní zatížení oblasti Neratovice – Byškovice se tedy tedy proti původnímu předpokladu zvýší. 

Uvedená tabulka pracuje s daty, není ale doplněna o vyhodnocení těchto dat. Zpracovatel předmětné tabulky, jíž investor argumentuje, je ŘSD. Tentýž státní úřad tato data sám vyhodnocuje tak, že stávající úsek silnice I/9 ve stávajícím dvoupruhovém uspořádání kapacitně nevyhovuje a má negativní vliv na bezpečnost a životní prostředí obyvatel. Vyplývá to z jím zpracované TES/HDM-4 pro akci “I/9 Líbeznice - Mělník, Přeložka 1. část, úsek Líbeznice - Větrušice”, jak jsme uváděli již v původním vyjádření.

Vzhledem k těmto skutečnostem trváme na podmínce uvedení zařízení PECeN do provozu až po dokončení obchvatu – přeložky silnice I/9, jejíž realizaci avizuje investor ŘSD do roku 2030. Dle Dokumentace záměru PECEN, přílohy 3, je technicky možná varianta přepravy odpadu po železniční síti (až 30 %, 48 000 tun/ročně). 

Požadujeme maximální využití železniční sítě pro přepravu odpadu vzhledem k existující dopravní infrastruktuře, která eliminuje nutnost nákladné výstavby železničních vleček a dalších zařízení. 

Požadujeme jasně deklarovaný závazek investora o konkrétním objemu odpadu, který bude ke zpracování dopravovat po železnici. Zároveň apelujeme na prozkoumání možnosti veškerého svozu ze všech překládacích stanic pouze po železniční síti. Vzhledem k rozsáhlé železniční síti v regionu Mělnicka i Středočeského kraje a dalších dotčených území, tak jak potvrzuje kapitola 4, a technické vybavenosti areálu Spolany je toto využití na místě. 

2. Demolice stávajícího objektu bývalé viskózové střiže chemického závodu Spolana 

Jsme si vědomi, že demolice na základě zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí nepodléhá povinnosti zpracování studie dopadu na životní prostředí EIA. Předmětná demolice objektu bývalé viskózové střiže však podle našeho názoru není demolicí jako takovou, ale demolicí vynucenou záměrem investora, a je nutnou podmínkou realizace výstavby zařízení PECeN, a jako taková je neoddělitelnou součástí celého projektu. Ačkoliv přepracovaná a doplněná dokumentace EIA obsahuje novou přílohu 12, která zpracovává průzkum kontaminace budovy bývalé střiže, pozemků a podzemních vod, nepovažujeme tento průzkum za dostatečnou garanci vhodného a adekvátně bezpečného přístupu k demolici budovy a přípravy staveniště ve smyslu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Vzhledem k tomuto faktu požadujeme, aby samotná demolice byla zahrnuta v dokumentaci EIA a podléhala celému procesu posouzení vlivu na životní prostředí. 

3. Kapacita zařízení překračuje potřeby regionu 

Investor deklaruje, že sám nese podnikatelské riziko v otázce využitelnosti zařízení PECeN, a prohlašuje, že potřebnost plánované kapacity zařízení PECeN nelze hodnotit na základě jiných projektů obdobného rozsahu a účelu, které již prošly procesem EIA. 

Je faktem, že proces EIA neposuzuje soulad kapacit konkrétního zařízení s plány odpadového hospodářství a konkrétní umístění zařízení s ohledem na další podobná. Dokumentace EIA však posuzuje vlivy na životní prostředí a je zřejmé, že každý záměr podobného zařízení pro energetické zpracování odpadu negativní vliv na životní prostředí má (!), přestože tento může být vyhodnocen jako odpovídající zákonným limitům. V případě regionu severní části Prahy a Mělnicka je záměr investora již třetím podobným zařízením a lze důvodně předpokládat kumulaci dopadů na životní prostředí a zároveň zpochybňovat přínos tohoto zařízení v jiném smyslu, než jen ekonomickém pro investora. Z těchto důvodů trváme na tom, že výstavba třetí spalovny (ZEVO Mělník se souhlasným stanoviskem EIA s kapacitou 320 tis.t/r a ZEVO Malešice, s navýšenou kapacitou na 480 tis.t/r) na území o rozloze pouhých 50 km2 je v rozporu s koncepcí Ministerstva životního prostředí a zvyšuje další zátěž životního prostředí v hustě zalidněném regionu. Opíráme se přitom mj. o analýzu „Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027“, která vyhodnocuje současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální úrovni a byla zpracována Ernst & Young, s.r.o. pro objednatele MŽP ČR. 

4. Požadujeme jasně deklarovat zákaz dovozu odpadů ze zahraničí pro účely energetického využití v zařízení PECeN 

Anna Spěváčková

Názory

18.12. 11:58Miloš
dotaz
19.12. 22:53Honza
Bod č.4:
20.12. 08:38Anna Spěváčková SPD
realita
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz