Tisk článku

Vyjádření města Neratovice k oznámení záměru PECEN Neratovice podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy I

Vršovická 65 100 10 Praha 10

Č. j.: MZP/2023/500/864

Sp. zn.: ZN/MZP/2022/500/308

V Neratovicích dne 26. 5. 2023

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) dne 26. 4. 2023 zveřejnilo dokumentaci záměru “Průmyslové Energetické Centrum Neratovice (PECeN). Současně MŽP vyzvalo město Neratovice jako dotčený samosprávný celek ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona EIA k zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu (OVSS I, Vršovická 65, 100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.

Středočeský kraj zveřejnil tuto dokumentaci dne 2. 5. 2023.

Město Neratovice proto ve stanovené lhůtě do 1. 6. 2023 zasílá k záměru následující vyjádření.

Vyjádření města Neratovice k oznámení záměru PECEN Neratovice podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

1) Dopravní zatížení v průběhu přípravy záměru, výstavby a samotného provozu zařízení PECeN

V rámci procesu EIA požadujeme doložit stávající intenzity dopravy přístupových komunikací včetně silnic I/9 a silnice II třídy číslo 101 a doložit, že dalším navýšením dopravy jsou splněny návrhové intenzity těchto komunikací a nedojde ke zhoršení životního prostředí a dopravy v jejich okolí. V rámci posouzení požadujeme doložit hlukovou studii stávajících komunikací a posouzení navýšení hlukové zátěže z navýšení těžké nákladní dopravy v důsledku výstavby zařízení PECEN. Požadujeme doložení kapacitnosti stávajících komunikací a splnění návrhové intenzity dopravy daných komunikací ve vztahu k dalšímu navýšení těžké nákladní dopravy.

Dokumentace k problematice dopravy v kapitole D. I. 9.2. uvádí silnici I/9 jako stěžejní pro záměr PECeN, a to zejména pro svoz odpadu těžkou nákladní dopravou. Katastrálního území Neratovice se dotkne zejména svoz odpadu z uváděných překládacích stanic Praha – Kyje – U Technoplynu a Praha Ďáblice, kdy doprava po komunikaci I/9 bude procházet intravilánem městské části Byškovice v bezprostřední blízkosti obydlí. Zároveň v téže kapitole na straně 182 dokumentace je uvedeno, že doprava právě po silnici I/9 od ul. Spojovací směrem na Prahu, tedy právě v úseku městské části Byškovice, bude tvořit 78 % veškeré dopravy odpadu do zařízení.

V rámci technické studie TES/HDM-4 pro akci “I/9 Líbeznice - Mělník, Přeložka 1. část, úsek Líbeznice - Větrušice” (investor Ředitelství silnic a dálnic ČR) je uvedeno, že stávající úsek silnice I/9 ve stávajícím dvoupruhovém uspořádání kapacitně nevyhovuje a má negativní vliv na bezpečnost a životní prostředí obyvatel. Z hlediska oblasti města Neratovice jsou nevyhovující stávající poměry zejména v oblasti městské části Byškovice, navazující obci Libiš a všech připojovacích komunikacích.

V oblasti městské části Byškovice je doprava vedena intravilánem obce v bezprostřední blízkosti obydlí. Investiční akce ŘSD je v současné době v přípravě s termínem výstavby okolo roku 2030. Požadujeme v rámci EIA uvést podmínku výstavby zařízení PECEN až po dokončení stavby ŘSD, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí a dopravy v dotčených částech města, popřípadě doložení, že výstavbou zařízení PECEN nedojde k dalšímu zhoršení stávajícího nevyhovujícího stavu, zhoršení bezpečnosti, hluku a prašnosti s negativním dopadem zejména na obyvatele městské části Byškovice.

Dokumentace uvádí v kapitole D.I.3.1. odhadované počty těžkých a lehkých nákladních automobilů u vlastní realizace stavby na 300 vozidel, a dále, že stavební činnosti budou probíhat mezi 7 a 21 hodin. Požadujeme zkrácení intervalu pro provoz vozidel souvisejících se stavbou na dobu od 7 do 20 hodin, a to pouze v pracovních dnech.

Samostatnou otázkou, která ovšem není v dokumentaci nijak rozpracována, je dopravní zatížení související s demolicí objektu v areálu Spolana, která bude předcházet samotné realizaci záměru a na jejímž místě má objekt PECeN stát.

Požadujeme proto doplnění dokumentace o vyčíslení dopravního zatížení při této fázi přípravy projektu PECeN, zejména vozidel odvážejících stavební suť, výkopovou zeminu, popřípadě další materiál vzniklý demolicí. V kapitole B.I.6.1 Příjem a doprava paliva do PECeN dokumentace uvádí, že: “Silniční vozidla budou vjíždět do areálu SPOLANA s.r.o. přes nákladovou vrátnici č. 4 v ulici Spojovací a následně vnitroareálovými komunikacemi SPOLANA s.r.o. do vlastního PECeN.”

Požadujeme, aby tato skutečnost byla stanovena jako podmínka provozu PECeN a aby ani v budoucnu nebyla umožněna jiná přístupová cesta do areálu Spolana, zejména ne taková, která by vedla městem Neratovice, a to především ulicemi Kpt. Jaroše, Řepovy sady a ulice Práce a předpokládala otevření v současné době nepoužívané vrátnice č. 1.

2) Demolice stávajícího objektu bývalé střiže chemického závodu Spolana

V kapitole B.I.6.6 Příprava staveniště se dokumentace okrajově věnuje demolici stávajícího objektu tzv. bývalé střiže v areálu závodu Spolana, na jejímž místě má být záměr PECeN realizován. Z uvedeného není zřejmé, jaké množství materiálu z demolice vznikne, ani to, jak s ním bude naloženo a jak samotná příprava staveniště zatíží dopravu v katastru města Neratovice.

Havarijní stav budovy, která je již více 20 let mimo provoz a z hlediska bezpečnosti nepřístupná, implikuje možnost, že při demolici vyjdou najevo neočekávané skutečnosti o stavu kontaminace budovy samotné či jejího podloží, která bude významně ohrožovat životní prostředí. Tyto nepředpokládané skutečnosti lze při demolici důvodně očekávat, a to zejména vzhledem k úrovni (ne)existujících přísných opatření k ochraně životního prostředí a k úrovni jejich (ne)dodržování v době výstavby a provozu tzv. viskózové střiže v letech 1946 - 1993.

Z hlediska požadavků na odběr vzorků odpadů vznikajících při vlastní demolici, vzorků podzemních vod a ovzduší se odkazujeme na stanovisko a požadavky Odboru životního prostředí Městského úřadu Neratovice, s nímž se jako samosprávný celek ztotožňujeme. Domníváme se, že samotná demolice této budovy je z hlediska ochrany životního prostředí vysoce riziková a jako taková by sama měla podléhat procesu EIA, ať již jako samostatný záměr nebo jakou součást předloženého záměru PECeN.

3) Kapacita zařízení překračuje potřeby regionu

Dle dokumentace v kapitole B.I.4.I., je uvedeno, že množství odpadů k energetickému využití je 4,4 mil.t/r. Naproti tomu dokument Podklady pro oblast odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životního prostředí 2021-2027 udává množství 3,2 mil.t/ r. Dochází zde tedy k rozporu v uvedených datech, a tudíž k možnému nesprávnému určení potřeby zařízení ZEVO v ČR a jednotlivých regionech.

Požadujeme doložení verifikovaných dat v souladu s plánovaným odpadovým hospodářstvím ČR do roku 2030-2035. Upozorňujeme na skutečnost, že se projekt PECeN (160 tis.t/r) má nacházet 25 km od ZEVO Mělník (320 tis.t/r), které má souhlasné stanovisko EIA a chystá se k výstavbě, a zároveň zhruba 30 km od ZEVO Malešice (probíhá EIA na schválení navýšení kapacity na 480 tis.t/r). Požadujeme doložení skutečnosti, že výstavba projektu PECeN je pro region Mělnicka z plánovaných kapacit potřebná a dále daty podloženou podmínku, že kapacita zařízení PECeN se nebude v budoucnu navyšovat. Požadujeme doložení, zda projekt PECeN je z hlediska svého umístění v souladu s kapitolou 8, Návrh optimální sítě ZEVO, v Podklady pro oblast odpadového a oběhového hospodářství.

4) Požadujeme jasně deklarovat zákaz dovozu odpadů ze zahraničí pro účely energetického využití v zařízení PECeN

V kapitole B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu na straně 94 dokumentace je uvedeno následující: “Dovoz odpadu z míst mimo ČR není uvažován, zařízení je koncipováno jen pro lokální potřeby. Z § 47 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vyplývá, že přeprava jakýchkoliv odpadů do České republiky za účelem jeho odstranění je zakázána.” Považujeme tuto pasáž dokumentace za zavádějící až manipulativní, neboť investor cituje z § 47 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb pouze jeho menší část, která vyhovuje jeho záměru.

Plné znění tohoto odstavce zákona č. 541/2020 Sb je následující: “Přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána, s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze. Přeprava odpadu do České republiky za účelem energetického využití ve spalovně komunálního odpadu je zakázána, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odstraněn odpad vznikající v České republice nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad vznikající v České republice zpracován způsobem, který není v souladu s plány odpadového hospodářství.”

Dovoz odpadů ze zahraničí tedy není právními předpisy jednoznačně a bezvýhradně zakázán. Z druhé poloviny citovaného odstavce vyplývá, že možnost přeshraniční přepravy odpadu za účelem energetického využití v zařízeních typu PECeN je povolena, pokud nemá dopad na způsob zpracování odpadu vznikajícího v České republice. Z uvedeného lze tedy dovodit, že pokud veškerý odpad vznikající v České republice bude zpracován v souladu s plány odpadového hospodářství a zároveň nebude naplněna kapacita zařízení PECeN, je možné odpad ze zahraničí za účelem jeho energetického využití dovézt.

Žádáme proto, aby v procesu EIA pro zařízení PECeN byla jasně a striktně definovaná podmínka zákazu využití odpadů dovezených ze zahraničí za všech okolností i nad rámec zákona a aby tato podmínka byla zanesena do všech právních aktů směřujících k povolení provozu PECEN, pokud budou vydána.

Pokud investor tvrdí, že s variantou využití odpadu dovezeného ze zahraničí nepočítá, není tento požadavek nijak konfliktní a není důvod mu nevyhovět.

5) Pravidelné měření imisí a emisí

Vzhledem k faktu, že v oblasti Neratovic není měřící stanice kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu a nejbližší takové se nacházejí v Mladé Boleslavi a Kralupech nad Vltavou, neexistuje způsob, jak prokázat změny stavu ovzduší před a po zahájením výstavby, resp. provozu zařízení PECeN přímo v místě.

Vzhledem k tomu, že oblast je už nyní zatížena těžkým chemickým průmyslem a ve výše zmiňovaných úsecích silnice I/9 též vysokou intenzitou dopravy, požadujeme jako podmínku v procesu EIA zřízení takové měřící stanice ČHMÚ a zveřejňování verifikovaných výsledků měření stavu ovzduší zejména ve vztahu k dopravě. Takové měření požadujeme v oblasti města Neratovice provádět nejméně dva roky před zahájením výstavby zařízení PECeN, aby bylo možno jeho dopady měřit a údaje porovnávat.

Pozn. A.S.: Kdopak je autorem vyjádření města, čili samosprávy? Proč se na něm nepodíleli společně  všichni zastupitelé? Je to jako obvykle akce za zavřenými dveřmi.


Názory

13.06. 11:21Marek Duchoslav
Vyjádření samosprávy k EIA
13.06. 16:31Anna Spěváčková
Co tomu říkám???
20.06. 10:28Tomáš Kylich
Vážená paní Spěváčková
20.06. 11:34Anna Spěváčková
Pane Kylichu
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz