Redakční rada v čele s L. Mrzílkovou mi opět zamítla zveřejnění článku do Listů

Každý zastupitel má právo, aby mu byl v Listech zveřejněn příspěvek v rozsahu 1500 znaků včetně mezer. Nesmí nikoho pomlouvat a špinit. Ale kdo o tom rozhoduje?

K tomu slouží redakční rada coby kontrolní orgán pravdy v čele s místostarostkou Mrzílkovo. Tento orgán ze svých zasedání (pokud se vůbec konají) NEPOŘIZUJE zápis. Nelze tedy zjistit, kdo a jak rozhodl.

Asi se ptáte, jak vypadal můj příspěvek z 5.6. 2022? Tady je:

 Listy města Neratovic jsou z rozhodnutí města a radnice informační zpravodaj města.

Proto vás informuji, že v podzimních komunálních volbách do městského zastupitelstva budu kandidovat za stranu SPD – svoboda a přímá demokracie. Chci pokračovat v načaté cestě. Pokud budu zvolená, budu na prvním místě věnovat pozornost péči o staré lidi, invalidy a jiné nemohoucí občany, které doposud město opomíjelo. Budu prosazovat Dům s pečovatelskou službou, funkční Klub důchodců, aby se měli senioři kde setkávat s možností zájezdů a pobytových akcí, pravidelná setkání s vedením města, snížení poplatků za veřejné služby a na městské akce. Dále budu požadovat zajištění vhodného způsobu a pravdivého informování občanů a to nejen pomocí Listů, webu a facebooku, ale i městského rozhlasu a letáků. Budu prosazovat obnovení pohotovosti pro dospělé, děti, zubní a lékárenskou, které byly zrušeny a velmi zde chybí. Jako doposud budu věnovat maximální pozornost životnímu prostředí: zadržování dešťové vody, vytváření mokřadů a jezírek, zachování stávající zeleně a masivní výsadby stromů a keřů všech druhů a tvarů, zelených pásů ve městě a kolem něj, biopásů okolo polí, mezí a remízků a důslednou ochranu orné půdy. Ne ji zastavět, ale uchovat. Budu podporovat zachování stávajících zahrádkářských kolonií a vytváření nových, ne komunitních zahrad, které se v našem prostředí neosvědčily. Budu i nadále upozorňovat na nutnost ponechání vhodných vysokých porostů trávníků pro vývoj hmyzu a to v celém městě. To vše lze uskutečnit, pokud půjdete k volbám.

Mgr. Anna Spěváčková (SPD)


Až 17.6.2022 jsem obdržela od redaktorky J. Kovářové odpověď:

Paní Spěváčková,

 redakční rada se jednomyslně shodla, že Váš příspěvek nebude otištěn, protože se jedná o volební (politickou) inzerci, která není možná.

Nejedná se o názor člena zastupitelstva územního samosprávného celku. Jmenujete přímo politickou stranu i Váš volební program.

Pro politickou inzerci před komunálními volbami byly radou města schváleny podmínky v zářijovém vydání Listů.  

 S pozdravem

 Jiřina Kovářová

tisková mluvčí, redakce

odbor školství a vnějších vztahů

Městský úřad Neratovice

Na tento e-mail jsem zaslala odpověď do podatelny.cz dne 17.6.2022, určeno pro redaktorku Listů J. Kovářovou a redakční  radu Listů.

Vážená paní Kovářová a redakční rado, 
v Úvodních informacích „Statutu vydávání měsíčníku Listy města Neratovice“
je uvedeno, že Obsahové zaměření Listů se týká: "Informace ze života města, z jednání rady města, zastupitelstva města, informace odborů MěÚ, činnost kulturních, společenských a zájmových organizací."

Politické strany a hnutí jsou společenské organizace, tudíž lze o nich informovat v městském periodiku. V žádném případě NENÍ zakázáno, že se NESMÍ v Listech informovat o politickém životě. (Polis = město či obec. Politické dění je dění ve městě či v obci). Co není zakázáno, je pro samosprávu města DOVOLENO. Redakční rada si nemůže stanovit své vlastní zákazy nad rámec zákona. Viz zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Považuji postup redakční rady za nezákonný a diskriminační. Trvám na zveřejnění mého příspěvku zastupitelky města. Můj příspěvek je v souladu se Statutem vydávání měsíčníku Listy města Neratovice a to s kapitolou II., odst. 2 d). Pokud se týká názvu strany v textu, je přece zveřejňován v souvislosti s mým jménem, a doposud to nikomu nevadilo. 

Děkuji za odpověď. Mgr. Anna Spěváčková

V případě, že můj příspěvek nebude zveřejněn, učiním příslušné kroky, aby už nadále nedocházelo k takovým přehmatům, jak se doposud děje.

Můj příspěvek v Listech zveřejněn NEBYL. Je pozoruhodné, že dosti podobný článek zastupitelky Aleny Proškové „Malé letní zamyšlení“ zveřejněn byl, ačkoliv v něm také, velmi kulantně a nenápadně, nastínila svůj volební program.  To víte, všichni jsme si rovni,  někteří jsou rovnější. Paní Prošková je na rozdíl ode mne uhlazenější a mnohem méně kritická. Je sice předsedkyní kontrolního výboru, ale ten doposud velmi korektně a ohleduplně přistupoval k mnohým nesrovnalostem na radnici. Určitě se nedá říci, že by kontrolní výbor byl důrazný a neúprosný. Celé volební období jednal spíš v rukavičkách. A to vedení města ocení.

Anna Spěváčková
Jméno:Míša
Datum:17.07. 16:45
Titulek:jeden žasne
Jaká tam u Hmyzuzdar panuje rovnost a otevřenost,to by jeden ...vrhnul.Orostě jedni jsou si rovní,jiní rovnější a jsou lidi přes kteté tam "nejede vlak"...Překvapí to někoho??!!