Návrh změn jednacího řádu Zastupitelstva města Neratovice

Určeno pro veřejné zasedání zastupitelstva města Neratovice, konané dne 9. 12. 2020.

Sepsáno dne 26. 11. 2020 v Neratovicích, posláno elektronickou poštou.

Návrh změn jednacího řádu Zastupitelstva města Neratovice

Důvod předložení:

V jednacím řádu není uvedena možnost obdržet podklady pro zastupitele v tištěné podobě,  v jednacím řádu Zastupitelstva není podrobně popsán postup pro elektronické hlasování. Vzhledem k neodhadnutelnému vývoji epidemie koronaviru je třeba se připravit na situaci, kdy části členů zastupitelstva bude nařízena karanténa, ev. onemocněl nebo patří do rizikové skupiny obyvatel a chce chránit své zdraví. Z toho důvodu navrhuji novelizaci a doplnění jednacího řádu o body, které umožní distanční účast zastupitelů. Text novelizace a doplňků vychází ze zkušenosti, který byl přímo v praxi vyzkoušen.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo města Neratovice 
I. schvaluje

  1. změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Neratovice dle přílohy předloženého materiálu;
  2. text Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Neratovice dle přílohy předloženého materiálu;
    vše s účinností od zahájení veřejného zasedání Zastupitelstva města Neratovice dne 9. 12. 2020.

II. ukládá
Ing. Romanu Kroužeckému, starostovi
podepsat Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice schválený dle bodu 2 tohoto usnesení dne 9. 12. 2020.

Příloha:
Změny jednacího řádu Zastupitelstva města Neratovice:

Jsou tučně vytištěny.

1. Článek čl.2, odst 2.1

- doručení pozvánky na jednání, umístění návrhu programu a elektronických podkladů pro jednání členům zastupitelstva na datové úložiště a v tištěné podobě do podatelny městského úřadu nejpozději 7 kalendářních dní před začátkem jednání

2. Článek 4, odst. 4.2. Doplnění: Předsedající oznámí počet přítomných a zda je zastupitelstvo usnášeníschopné, pokud ne, ukončí zasedání. Oznámí počet písemně omluvených a počet neomluvených zastupitelů, oznámí jména zastupitelů, kteří se účastní zasedání formou videokonference, a kteří písemně požádali o omluvení neúčasti na jednání zastupitelstva, určí dva členy zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání a předloží návrh programu jednání.

2. Článek čl. 4.4.

Členové Zastupitelstva potvrzují svoji účast na zasedání před zahájením zasedání vlastnoručním podpisem do listiny přítomných a při prezenci si vyzvednou přidělenou

hlasovací kartu pro elektronické hlasování. Po příchodu člena zastupitelstva na zasedání do jednací místnosti, stejně jako při každém dalším vstupu do jednací místnosti v průběhu zasedání, je povinností člena zastupitelstva zasunout přidělenou čipovou identifikační kartu do hlasovacího zařízení a provést tak svoji prezenci v elektronickém hlasovacím systému. Při každém odchodu z jednací místnosti je jeho povinností kartu vysunout, aby přehled o přítomných v elektronickém hlasovacím systému odpovídal skutečnému stavu. Po přerušení či ukončení jednání odevzdají členové zastupitelstva identifikační kartu u prezence. Veškeré procedurální úkony na jednání Zastupitelstva, které jsou umožněny elektronickým hlasovacím zařízením (prezence zastupitele, přihlášení do diskuse, přihlášení se k faktické či technické poznámce, hlasová vystoupení a hlasování) se uskutečňují pomocí tohoto zařízení, nerozhodne-li Zastupitelstvo o jiném způsobu jednání, nebo nestanoví-li jednací řád jinak.

Článek čl. 6

Účast členů zastupitelstva na zasedání formou videokonference

1) Zastupitelé se mohou v případě, že jim byla nařízena karanténa či z jiného důvodu (onemocnění covidem v domácí péči či příslušností do rizikové skupiny obyvatel) účastnit zasedání zastupitelstva distančně, a to formou videokonference.

2) Na zastupitele účastnící se zasedání zastupitelstva osobně se vztahuje jednací řád zastupitelstva v plném rozsahu, na zastupitele účastnící se zasedání zastupitelstva distančně se tento jednací řád vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje.

3) Účast na zasedání stvrzují zastupitelé přihlášením se do videokonferenční aplikace tak, aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku. Potvrzení jejich účasti zaznamená zapisovatel do prezenční listiny.

4) Do rozpravy se zastupitelé hlásí prostřednictvím zápisu požadavku (hlásím se, hlásím se s přednostním právem, technická/faktická poznámka) do textové části aplikace (chat).

5) Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí, v jakém se přihlásili do rozpravy, přičemž pořadí určuje textová aplikace (chat), do které budou zaznamenány i požadavky o přihlášení se osobně přítomných zastupitelů. Tento záznam provede osoba řídící zasedání zastupitelstva.

6) Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přihlášen ve videokonferenční aplikaci, ztrácí pořadí.

7) Pozměňující, resp. doplňující návrhy zasílá zastupitel elektronicky do textové části aplikace (chat).

8) Hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje zvednutím zřetelně čitelné cedule s nápisem „pro“, „proti“, nebo „zdržel se“.

9) Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírá osoba řídící zasedání zastupitelstva, která výsledek hlasování veřejně oznámí ihned po jeho zjištění.“

Článek čl. 9

Zápis z jednání zastupitelstva

Zápis z jednání zastupitelstva pořizuje zapisovatel (určený pracovník úřadu) dle zákona o obcích. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, jména písemně omluvených  a jména neomluvených zastupitelů,  jména zastupitelů, kteří se účastní zasedání formou videokonference, a kteří písemně požádali o omluvení neúčasti na jednání zastupitelstva,

počet občanů v sále, počet přítomných úředníků, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, podrobný průběh jednání a výsledek hlasování, přijatá usnesení, návrhy a dotazy podané při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání a datum pořízení zápisu. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných. V případě veřejného hlasování je u každého usnesení uvedeno jmenovité hlasování. Usnesení k jednotlivým bodům jednání jsou platná od okamžiku jejich schválení v průběhu zastupitelstva.,  

O případných námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu nechá starosta hlasovat na nejbližším jednání zastupitelstva, námitky a výsledek hlasování je uveden v zápise z jednání zastupitelstva.  Zápis je zveřejněn po jeho ověření na webových stránkách města.

Předkládá a vypracovala: Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice (SPD)

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:12.12. 09:11
Titulek:nic neprošlo
Bohužel, nic z toho, co jsem navrhovala, nebylo schváleno. Takže až se vyšplháme na desetitisíce nakažených a tato situace si vyžádá distanční jednání zastupitelstva, nebudeme mít oporu v jednacím řádu. Nemáme ji ani nyní; starosta Kroužecký mohl už na středečním zasedání 9. 12. 2020 umožnit distanční jednání pro zájemce z řad zastupitelů i občanů, ale neudělal to. Péče o ohrožené občany ve městě nemá naše vedení města v programu. Místo toho se stará o blaho své, pak developerů, velkých podnikatelů, kamarádů a přítelíčků.
Jméno:Josef
Datum:12.12. 15:55
Titulek:njn,chtělo by to
Konečně už ten Augiášův chlívek vyčistit,ale kdo by to dělal??!Ovce se přizpůsobí,zloději si nepodřežou větev a ten zbytek čeká,co zařídí p.Spěváčková či jiní a svezou se.Tady to nemá chybu!